Program wyborczy Marine Le Pen.

Program wyborczy Marine Le Pen – iFrancja – Polski portal we Francji
MLP

Program wyborczy Marine Le Pen

Artykuł wprowadzono: 9 marca 2017

Liderka Frontu Narodowego, Marine Le Pen zajmuje czołowe miejsce w sondażach przedwyborczych z 26 % głosów.
Swój wynik zawdzięcza nieprzekonującemu Socjaliście, jakim jest Benoît Hamon i osłabionemu François Fillonowi, kandydatowi Republikanów uwikłanemu w aferę „PenelopeGate”.
Powołując się wyniki sondaży zwycięstwu Marine Le Pen w wyborach prezydenckich może zagrozić jedynie Emmanuel Macron (24,5% poparcia).
Pierwsza tura wyborów odbędzie się 23 kwietnia, do tego czasu jednak wiele się może wydarzyć.

Oto co zawiera program Marine Le Pen:

System podatkowy

Dla sprawiedliwego systemu podatkowego, odrzucenie podwyższenia podatku VAT i CSG (składka na finansowanie Sécurité sociale) oraz utrzymanie podatku od wielkich fortun.
Obniżenie o 10% podatku dochodowego dla trzech pierwszych progów.
Likwidacja pobierania podatku u źródła
Umożliwienie rodzicom przekazanie każdemu dziecku, co 5 lat, kwoty 100 tysięcy euro bez opodatkowania.
Zwiększenie kwoty darowizny bez opodatkowania dla wnuków, do 5 tysięcy, co 5 lat.
Wprowadzenie podatku od działalności prowadzonej we Francji przez firmy międzynarodowe, i od zysków, które nie zostałyby opodatkowane.
Pozbawienie dostępu do rynków publicznych firmom, które stosują unikanie opodatkowania i odmawiają uregulowania ich sytuacji.
Umożliwienie osobom pracującym na własny rachunek (les independants) przystąpienie do ogólnego systemu emerytalnego.

Ochrona pracownika
Wycofanie ostatniej reformy prawa pracy.
Waloryzacja pracy fizycznej poprzez utworzenie ścieżek doskonalenia zawodowego (autoryzacja rozpoczynania szkolenia zawodowego od 14 roku życia.
Utworzenie statusu „pierwsza praca”, dzięki któremu pracodawca, który zatrudni pracownika poniżej 21 roku życia, nie będzie odprowadzał za niego składek przez 2 lata.
Zobligowanie uczelni wyższych do znalezienia stażu każdemu studentowi.
Utworzenie świadczenia na rzecz wzmocnienia siły nabywczej dla niskich dochodów i emerytur (dla dochodów niższych niż 1500 euro miesięcznie)
Świadczenie to będzie finansowane z 3% podatku od importu towarów.
Zniesienie opodatkowania i utrzymanie podwyższonej stawki za godziny nadliczbowe.
30% wzrost budżetu na badania i innowacje.
Nie będzie prywatyzacji Poczty i francuskich kolei.
Zniesienie dyrektywy o delegowaniu pracowników.
Wprowadzenie dodatkowego podatku od zatrudnienia pracownika zagranicznego w celu zapewnienia pierwszeństwa na rynku pracy dla pracowników francuskich. Zapis w Konstytucji zasady pierwszeństwa narodowego.

Emerytury
Ustanowienie wieku emerytalnego na 60 lat z 40 letnim okresem składkowym do otrzymania pełnej emerytury.
Zwolnienie od podatku wielodzietnych emerytów.
Rewaloryzacja dodatku emerytalnego pod warunkiem posiadania obywatelstwa francuskiego lub zaświadczenia 20-letniego pobytu we Francji.

Dług publiczny
Redukcja o 60 miliardów wydatków publicznych – celem jest zmniejszenie ich do 50% PKB.

Przedsiębiorstwa
Pierwszeństwo w dostępie do zamówień publicznych dla firm francuskich, jeżeli różnica w cenie proponowanych ofert jest rozsądna. Dostęp do części zamówień zarezerwowany będzie dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Nacjonalizacja firm zarządzających autostradami.
Znaczące obniżenie wysokości składek socjalnych, którymi obciążone są mikro i małe przedsiębiorstwa.
Podatek 24% dla małych i średnich przedsiębiorstw (33% aktualnie).
Kontrola inwestycji zagranicznych, które zagrażają interesom narodowym, w celu powołanie Urzędu Bezpieczeństwa Ekonomicznego.
Liberalizacja dostępu, mikro i małym przedsiębiorstwom, do kredytów na preferencyjnych warunkach.
Obniżenie o połowę maksymalnej stawki oprocentowania kredytów i debetu na rachunku firm i gospodarstw domowych.

Handel
Zakaz importu i sprzedaży produktów niespełniających norm obowiązujących producentów francuskich.
Wsparcie dla produktów wytwarzanych we Francji: obowiązek czytelnych i rzetelnych etykiet.
Wprowadzenie „inteligentnego protekcjonizmu”: wspieranie francuskich przedsiębiorstw wobec nieuczciwej konkurencji ze strony firm zagranicznych.

Siła nabywcza
Natychmiastowe obniżenie o 5% cen gazu i prądu.
Zabezpieczenie oszczędności Francuzów znosząc europejską dyrektywę i ustawę Sapin, które dopuszczają zamrożenie lub wykorzystanie środków z kont oszczędnościowych, w tym polis na życie, w przypadku wystąpienia kryzysu sektora bankowego.
Zwiększenie sankcji wobec przedsiębiorców, którzy dopuścili się zmowy cenowej, ograniczającej siłę nabywczą konsumentów.

Rolnictwo/rybołówstwo
Stosownie patriotyzmu gospodarczego na rzecz francuskich produktów rolnych.
Ograniczenie wprowadzania norm administracyjnych i zachęcanie młodych rolników do zakładania eksploatacji poprzez zniesienie podatków w pierwszych latach działalności.

Infrastruktury
Nakład inwestycyjny na rozwój infrastruktur na wsiach (Internet, telekomunikacja, sieć drogowa).

Równouprawnienie
Opracowanie planu, w skali kraju, zapewniającego równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn.
Walka z islamizmem będącym zagrożeniem dla podstawowych praw kobiet.
Przywrócenie możliwości swobodnego podziału urlopu rodzicielskiego między oboje rodziców.

Rodzina
Stopniowe podwyższanie pułapu ilorazu rodzinnego (quotient familial).
Ustanowienie polityki prorodzinnej dla rodzin francuskich, przywracając uniwersalność świadczeń rodzinnych – ich wysokość będzie indeksowana kosztami życia, nie zaś wysokością dochodów.
Utrzymanie zakazu korzystania z usług surogatek, a dostęp do technik wspomaganego rozrodu zarezerwowany będzie dla osób borykających się z problemem niepłodności.
Zniesienie prawa do zawierania małżeństw cywilnych dla par jednopłciowych, a w ich miejsce, wprowadzenie związków cywilnych (ulepszonego PACS-u).

Edukacja
Przeznaczenie połowy czasu nauki w szkołach podstawowych na lekcje języka francuskiego (pisania i czytania) oraz likwidacja z programu nauczania kultury i języka kraju pochodzenia.
Pozwolenie na wybór drogi edukacji dla swoich dzieci, kontrolując jednocześnie czy nauczanie jest zgodne z zasadami republiki.
Przywrócenie obowiązku noszenia mundurków w szkołach.
Utworzenie planu nauczania zawodów związanych ze sztuką. Przywrócenie prawdziwej edukacji muzycznej w szkołach.

Zdrowie
Zwiększenie dostępu do studiów medycznych, by ograniczyć zatrudnianie zagranicznych lekarzy.
Przeciwdziałanie obszarom, na których występuje ograniczony dostęp do opieki medycznej, wysyłając tam młodych lekarzy na staż oraz umożliwiając emerytowanym lekarzom praktykowanie tam zawodu na korzystnych warunkach.
Utrzymanie jak największej liczby szpitali lokalnych zwiększając liczbę pracowników służby zdrowia.
Zagwarantowanie ubezpieczenia zdrowotnego wszystkim Francuzom jaki i zwrotu kosztów leczenia.
Rewaloryzacja świadczeń dla niepełnosprawnych, zapewnienie leczenia osobom dotkniętym autyzmem.
Łatwiejszy dostęp do rynku pracy dla osób niepełnosprawnych.
Wzmocnienie walki z wszelkimi formami dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Zniesienie, po 5 latach po remisji, obowiązku deklarowania przebytej choroby.
Obniżenie cen drogich leków, rozwinięcie sprzedaży leków w odmierzanych ilościach.
Likwidacja AME (aide médicale d’État), która pozwala na darmowe leczenie cudzoziemców bez uregulowanej sytuacji pobytowej.

Religia
Zapis w Konstytucji zasady: „Republika nie uznaje żadnej społeczności”.
Objęcie zasadą laickości całej przestrzeni publicznej i zapisanie jej w kodeksie pracy.

Imigracja
Zakwestionowanie układów Schengen i przywrócenie kontroli na granicach.
Likwidacja AME (patrz wyżej) i wprowadzenie biometrycznej carte Vitale połączonej z dowodem tożsamości.
Zniesienie łączenia rodzin.
Wykreślenie z francuskiego prawa możliwości uregulowania pobytu nielegalnych imigrantów.
Zobligowanie proszących o azyl o złożenie stosownej prośby w swojej ambasadzie lub sąsiedniego kraju.
Zniesienie prawa ziemi. Zniesienie podwójnego obywatelstwa: francuskiego i kraju spoza Europy.
Ograniczenie liczby imigrantów na terytorium Francji do 10 tysięcy rocznie (200 tysięcy obecnie).
Promowanie asymilacji republikańskiej bardziej niż integracji.

Mieszkalnictwo
Ułatwienie zakupu nieruchomości poprzez rozwijanie systemów pożyczek z pomocą państwa i poprawę warunków zakupu zajmowanego przez lokatora mieszkania socjalnego.
Racjonalizacja standardów urbanistycznych – chroniąc środowisko naturalne – by budować więcej i doprowadzić do spadku cen nieruchomości.

Środowisko
Ochrona zwierząt i walka z ich maltretowaniem będzie priorytetem narodowym.
Zakaz niehumanitarnego uboju i ograniczanie doświadczeń laboratoryjnych na zwierzętach.
Zakaz implantacji ferm przemysłowych typu (ferma 1000 krów).
Zakaz GMO.

Rynek energetyczny
Modernizacja i bezpieczeństwo francuskiego przemysłu jądrowego.
Kontrola państwa nad EDF.
Utrzymanie funkcjonowania elektrowni Fessenheim.
Zakaz wydobycia gazu łupkowego.
Rozwój i wsparcie dla francuskiego sektora energii odnawialnej i czystej.

Policja i wojsko
Uzbrojenie policji. Rekrutacja 15 tysięcy policjantów i żandarmów.
Wprowadzenie domniemania obrony koniecznej dla policjantów.
Wykorzystanie policji do zapewnienia bezpieczeństwa nie zaś do prac administracyjnych.
Rozbrojenie przedmieść dotkniętych handlem bronią i narkotykami.
Uniemożliwienie odbudowywania się grup przestępczych kontrolując ich szefów i przestępców, zidentyfikowanych przez MSW, wprowadzając, oprócz kary, również nakaz ich wydalenia.
Podwyższenie budżetu obrony narodowej do 2% PIB, docelowo do 3%.
Budowa drugiego lotniskowca o nazwie „Richelieu”.
Rewaloryzacja emerytur kombatanckich.
Zapewnienie obronności kraju w każdej dziedzinie.
Stworzenie gwardii narodowej liczącej 500 tysięcy kobiet i mężczyzn na całym terytorium Francji.
Stopniowy powrót do obowiązkowej służby wojskowej (3-letniej)
Wyjście z NATO.

System sprawiedliwości
Budżet resortu sprawiedliwości zostanie podniesiony o 25% w ciągu 5 lat.
Rekrutacja sędziów: 20 sędziów na 100 tysięcy mieszkańców.
Powstanie w ciągu 5 lat 40 tysięcy dodatkowych miejsc w zakładach karnych.
„Zero tolerancji” – uchylenie prawa Taubira, zbyt pobłażliwego dla przestępców.
Zniesienie automatycznego skracania wyroków.
Wstrzymanie wypłacania świadczeń socjalnych rodzicom nieletnich recydywistów w przypadku widocznego braku wychowania.
Automatyczne wydalanie cudzoziemców, którzy popełnili przestępstwo, by odbyli karę w kraju pochodzenia.

Terroryzm
Walka z cyber-dżihadem
Wzmocnienie zasobów ludzkich i technicznych w służbach wywiadowczych.
Zakaz i rozwiązywanie organizacji związanych z islamskim fundamentalizmem.
Zamykanie ekstremistycznych meczetów.
Zakaz przyznawania dotacji państwowych dla miejsc kultu i działalności kulturalnych.
Pozbawianie obywatelstwa, wydalanie z Francji i zakaz powrotu, dla każdej osoby z podwójnym obywatelstwem związanej z terroryzmem.

Parlament
Zmniejszenie liczy posłów i senatorów do 300 (577 obecnie).
Proporcjonalna liczba reprezentantów z każdej partii w wyborach, dodatkowe 30% miejsc w Zgromadzeniu Narodowym dla partii, która wygra wybory. Za osiągniecie 5% w wyborach przysługiwać będzie prawo posiadania swoich reprezentantów w parlamencie.

Konstytucja
Rozszerzenie prawa do zwoływania referendów.
Zwoływanie referendum na wniosek przynajmniej 500 tysięcy obywateli.

Francja w UE
Powrót do poprzedniej waluty (franków).
Odmowa przyjęcia umów gospodarczo-handlowych CETA i TAFTA.
Negocjacje z partnerami europejskim na temat suwerenności narodowej Francji oraz przeprowadzenie referendum w sprawie wyjścia Francji z UE.

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s